تغییر کلاس مجازی پنجم درس آمار و احتمالات ۳واحدی /۲ واحدی -گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس آمار و احتمالات ۳واحدی /۲ واحدی -گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر برهانی حقیقی)، تغییر کلاس مجازی پنجم درس آمار و احتمالات ۳واحدی /۲ واحدی -گروه ۱– از تاریخ ۹/۲/۹۴ به تاریخ ۱۰/۲/۹۴ ساعت ۸ تا ۱۰ برگزار می گردد .

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز