یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱–آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱–آقای مهندس رضا پور

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱–در تاریخ ۹/۲/۹۴ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز