تغییر کلاس مجازی پنجم درس حقوق بشر در اسلام –گروه۱ -آقای دکتر ایزدی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس حقوق بشر در اسلام –گروه۱ -آقای دکتر ایزدی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، کلاس مجازی پنجم درس حقوق بشر در اسلام –گروه۱ -از تاریخ ۳۰/۳/۹۳ به تاریخ ۱۶/۳/۹۳ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ تغییر یافت. مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز