کلاس مجازی جبرانی الکترونیک قدرت،آقای دکتر قنبری

کلاس مجازی جبرانی الکترونیک قدرت،آقای دکتر قنبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی الکترونیک قدرت،آقای دکتر قنبری در تاریخ ۰۶/۰۴/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد.

واحد آموزش