کلاس مجازی جبرانی طراحی عاملگرا،آقای دکتر رافع

کلاس مجازی جبرانی طراحی عاملگرا،آقای دکتر رافع

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی عاملگرا،آقای دکتر رافع در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد.

واحد آموزش… ادامه...

کلاس مجازی مازاد کنترل پیشرفته،آقای دکتر زارعی

کلاس مجازی مازاد کنترل پیشرفته،آقای دکتر زارعی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد کنترل پیشرفته،آقای دکتر زارعی در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد.شایان ذکر است … ادامه...

کلاسهای مجازی مازاد و جبرانی فیزیک۲،آقای دکتر پوست فروش

کلاسهای مجازی مازاد و جبرانی فیزیک۲،آقای دکتر پوست فروش

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی جبرانی فیزیک۲،آقای دکتر پوست فروش در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۱۹ – ۱۸ برگزار میگردد
ادامه...

کلاس مجازی نهم سیستمهای چند رسانه ایی،آقای مهندس اعتمادی

کلاس مجازی نهم سیستمهای چند رسانه ایی،آقای مهندس اعتمادی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم سیستمهای چند رسانه ایی،آقای مهندس اعتمادی در تاریخ ۰۸/۰۴/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ … ادامه...

کلاس های مجازی جبرانیحقوق جزای اختصاصی۲،جناب آقای دکتر خداییان

کلاس های مجازی جبرانیحقوق جزای اختصاصی۲،جناب آقای دکتر خداییان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس های مجازی جبرانیحقوق جزای اختصاصی۲،جناب آقای دکتر خداییان در تاریخهای ۰۹/۰۴/۹۴ و۱۰/۰۴/۹۴ در ساعت ۲۰ … ادامه...

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳)

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳)

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم … ادامه...

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۲برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال
ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی و مالزی

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی ادامه...

کلاس مجازی مازاد متون فقه۴،آقای طلعتی

کلاس مجازی مازاد متون فقه۴،آقای طلعتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد متون فقه۴،آقای طلعتی در تاریخ ۰۹/۰۴/۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ برگزار میگردد

واحد آموزش

 … ادامه...

تغییر درکلاس مجازی دهم اصول برنامه سازی،خانم مهندس حسینی

تغییر درکلاس مجازی دهم اصول برنامه سازی،خانم مهندس حسینی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم اصول برنامه سازی،خانم مهندس حسینی از تاریخ ۱۰/۴/۹۴ به تاریخ ۸/۴/۹۴ ساعت ۱۸ … ادامه...

تغییر درکلاسهای مجازی دهم جرمشناسی(کارشناسی) وجامعه شناسی جنایی*،آقای دکتر ابراهیمی

تغییر درکلاسهای مجازی دهم جرمشناسی(کارشناسی) وجامعه شناسی جنایی*،آقای دکتر ابراهیمی

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی دهم جرمشناسی(کارشناسی) ،آقای دکتر ابراهیمی از تاریخ ۱۱/۴/۹۴ به تاریخ ۸/۴/۹۴ ساعت ۱۵:۳۰
ادامه...

تغییر درکلاس مجازی جبرانی دوم برنامه سازی کامپیوتر وبرنامه سازی رایانه ایی،آقای دکتر فاضل

تغییر درکلاس مجازی جبرانی دوم برنامه سازی کامپیوتر وبرنامه سازی رایانه ایی،آقای دکتر فاضل

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی دوم برنامه سازی کامپیوتر وبرنامه سازی رایانه ایی،آقای … ادامه...

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳)

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم … ادامه...

برگزاری کلاس مجازی وهمزمان حضوری درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته،آقای دکتر هاشمی

برگزاری کلاس مجازی وهمزمان حضوری درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته،آقای دکتر هاشمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته،آقای دکتر هاشمی در تاریخ ۰۷/۰۴/۹۴ … ادامه...

کلاسهای مجازی مازاد حقوق جزای اختصاصی۱(کارشناسی)،آقای دکتر اله وردی

کلاسهای مجازی مازاد حقوق جزای اختصاصی۱(کارشناسی)،آقای دکتر اله وردی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی مازاد حقوق جزای اختصاصی۱(کارشناسی)،آقای دکتر اله وردی در تاریخ ۰۷/۰۴/۹۴ در ساعتهای ۱۵:۳۰ – … ادامه...