تغییر کلاس مجازی دهم درس کنترل دیجیتال و آز -گروه ۱- آقای دکتر آسمانی

تغییر کلاس مجازی دهم درس کنترل دیجیتال -گروه ۱- آقای دکتر آسمانی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر آسمانی)، تغییر کلاس مجازی دهم درس کنترل دیجیتال و آز -گروه ۱- از تاریخ ۲/۴/۹۴ به تاریخ ۲۴/۳/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۶ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز