تغییر کلاس مجازی پنجم درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- آقای دکتر قرشی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قرشی)، کلاس مجازی پنجم درس اصول روابط بین الملل – گروه ۱- از تاریخ ۲/۴/۹۴ به تاریخ ۲۶/۳/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز