تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ۳ واحدی و ۲ واحدی -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست

تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ۳ واحدی و ۲ واحدی -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست

بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شه پرست)، تاریخ کلاس مجازی نهم درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم ۳ واحدی و ۲ واحدی -گروه ۱ – از تاریخ ۴/۴/۹۴ به تاریخ ۳/۴/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز