برگزاری کلاس مجازی وهمزمان حضوری درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته،آقای دکتر هاشمی

برگزاری کلاس مجازی وهمزمان حضوری درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته،آقای دکتر هاشمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته،آقای دکتر هاشمی در تاریخ ۰۷/۰۴/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ همزمان بصورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد

واحد آموزش