کلاسهای مجازی مازاد حقوق جزای اختصاصی۱(کارشناسی)،آقای دکتر اله وردی

کلاسهای مجازی مازاد حقوق جزای اختصاصی۱(کارشناسی)،آقای دکتر اله وردی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی مازاد حقوق جزای اختصاصی۱(کارشناسی)،آقای دکتر اله وردی در تاریخ ۰۷/۰۴/۹۴ در ساعتهای ۱۵:۳۰ – ۱۴ و ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار خواهد شد

واحد آموزش