تغییر درکلاسهای مجازی دهم جرمشناسی(کارشناسی) وجامعه شناسی جنایی*،آقای دکتر ابراهیمی

تغییر درکلاسهای مجازی دهم جرمشناسی(کارشناسی) وجامعه شناسی جنایی*،آقای دکتر ابراهیمی

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی دهم جرمشناسی(کارشناسی) ،آقای دکتر ابراهیمی از تاریخ ۱۱/۴/۹۴ به تاریخ ۸/۴/۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ تغییر نمود
  2. کلاس مجازی دهم جامعه شناسی جنایی*،آقای دکتر ابراهیمی از تاریخ ۱۱/۴/۹۴ به تاریخ ۸/۴/۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ تغییر نمود

واحد آموزش