تغییر درکلاس مجازی جبرانی دوم برنامه سازی کامپیوتر وبرنامه سازی رایانه ایی،آقای دکتر فاضل

تغییر درکلاس مجازی جبرانی دوم برنامه سازی کامپیوتر وبرنامه سازی رایانه ایی،آقای دکتر فاضل

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی دوم برنامه سازی کامپیوتر وبرنامه سازی رایانه ایی،آقای دکتر فاضل در تاریخ ۰۸/۴/۹۴ ازساعت ۱۸ – ۱۶ به ساعت ۱۶ – ۱۴ تغییر نمود

واحد آموزش