تغییر درکلاس مجازی دهم اصول برنامه سازی،خانم مهندس حسینی

تغییر درکلاس مجازی دهم اصول برنامه سازی،خانم مهندس حسینی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم اصول برنامه سازی،خانم مهندس حسینی از تاریخ ۱۰/۴/۹۴ به تاریخ ۸/۴/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ تغییر نمود

واحد آموزش