کلاس مجازی مازاد متون فقه۴،آقای طلعتی

کلاس مجازی مازاد متون فقه۴،آقای طلعتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد متون فقه۴،آقای طلعتی در تاریخ ۰۹/۰۴/۹۴ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ برگزار میگردد

واحد آموزش