کلاس مجازی نهم سیستمهای چند رسانه ایی،آقای مهندس اعتمادی

کلاس مجازی نهم سیستمهای چند رسانه ایی،آقای مهندس اعتمادی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم سیستمهای چند رسانه ایی،آقای مهندس اعتمادی در تاریخ ۰۸/۰۴/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد

واحد آموزش