کلاس های مجازی جبرانیحقوق جزای اختصاصی۲،جناب آقای دکتر خداییان

کلاس های مجازی جبرانیحقوق جزای اختصاصی۲،جناب آقای دکتر خداییان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس های مجازی جبرانیحقوق جزای اختصاصی۲،جناب آقای دکتر خداییان در تاریخهای ۰۹/۰۴/۹۴ و۱۰/۰۴/۹۴ در ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار خواهد شد

واحد آموزش