کلاسهای مجازی مازاد و جبرانی فیزیک۲،آقای دکتر پوست فروش

کلاسهای مجازی مازاد و جبرانی فیزیک۲،آقای دکتر پوست فروش

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی جبرانی فیزیک۲،آقای دکتر پوست فروش در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۱۹ – ۱۸ برگزار میگردد
  2. کلاس مجازی مازاد فیزیک۲،آقای دکتر پوست فروش در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۲۰ – ۱۹ برگزار میگردد
  3. کلاس مجازی مازاد فیزیک۲،آقای دکتر پوست فروش در تاریخ ۱۱/۰۴/۹۴ ساعت ۱۹ – ۱۷ برگزار میگردد

واحد آموزش