کلاس مجازی جبرانی طراحی عاملگرا،آقای دکتر رافع

کلاس مجازی جبرانی طراحی عاملگرا،آقای دکتر رافع

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی عاملگرا،آقای دکتر رافع در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد.

واحد آموزش