کلاس مجازی مازاد کنترل پیشرفته،آقای دکتر زارعی

کلاس مجازی مازاد کنترل پیشرفته،آقای دکتر زارعی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد کنترل پیشرفته،آقای دکتر زارعی در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد.شایان ذکر است که کلاس مجازی دهم درس مذکور مطابق برنامه در تاریخ و ساعت اعلام شده برگزار خواهد شد(۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ )

واحد آموزش