تغییر درکلاس مجازی دهم دروس مبانی فناوری اطلاعات و مهندسی فناوری اطلاعات۱،آقای دکتر نیک سرشت

تغییر درکلاس مجازی دهم دروس مبانی فناوری اطلاعات و مهندسی فناوری اطلاعات۱،آقای دکتر نیک سرشت

بنا بنظر استاد محترم درس:

  1. کلاس مجازی دهم مبانی فناوری اطلاعات ،آقای دکتر نیک سرشت
ادامه...

برنامه تعیین گروه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳

برنامه تعیین گروه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۴-۹۳

آزمایشگاه فیزیک ۲

آزمایشگاه فیزیک ۱

آزماشگاههای بخش برق
آزمایشگاه میکروپروسسور ۲ بخش برق
آزمایشگاههای بخش کامپیوتر
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ادامه...