تغییر کلاس مجازی دهم ریاضی۲،سرکار خانم فروتن

تغییر کلاس مجازی دهم ریاضی۲،سرکار خانم فروتن

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم ریاضی۲،سرکار خانم فروتن در تاریخ ۱۱/۰۴/۹۴ از ساعت ۱۰ – ۰۸ به ساعت ۱۳ – ۱۱ تغییر نمود

واحد آموزش