تعهد نامه زبان معافی انگلیسی

به نام خدا

تعهد نامه زبان معافی  انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد

 

 اینجانب ………………………………………. به شماره دانشجویی ………………..رشته ……………………..در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به اینکه قبلا در  آزمون  معافی  زبان  انگلیسی  در نیمسال ……………………………… شرکت داشته و مردود گردیده ام . لذا متعهد می گردم که درتاریخ ۹۴/۶/۵ پس از ثبت نام در آزمون معافی زبان شرکت نمایم و چنانچه به هر دلیلی در آزمون مذکور شرکت نکنم ، دانشکده موظف است نسبت به فارغ التحصیلی  اینجانب جلوگیری به عمل آورد و هیچ گونه اعتراضی از طرف دانشجو  پذیرفته نمی باشد  .

 

 

نام و  نام خانوادگی  

امضاء      

قابل توجه کلیه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد :

تعهدنامه  زبان  معافی انگلیسی موجود درسایت دانشکده متعلق به دانشجویان ورودی ۱۳۹۲ به ماقبل می باشد . بنابراین دانشجویانی که زمان دفاع از سمینار ویژه یا پایان نامه آنان در مردادماه یا شهریور ماه می باشد .می توانند ضمن دفاع با پرکردن فرم تعهد و ارسال آن به دانشکده در آزمون ۹۴/۰۶/۵ شرکت نمایند .