قابل توجه دانشجویان فاقد مدرک تائیدیه تحصیلی

باتوجه به اینکه تائیدیه تحصیلی یکی از مدارک مهم مورد نیاز اداره ی کل آموزش دانشگاه است ،کسانی که پیام لغو مجوز نیمسال اول۹۴ را از دانشکده دریافت نموده اند اگر مطمئن هستند که تائیدیه از مقطع قبلی به دانشگاه شیراز فرستاده شده ،تماس بگیرند با کارشناس مربوطه در دانشکده ودرخصوص لغو مجوز اول۹۴ در اتوماسیون آموزشی اطمینان حاصل کنند، بعد از اطمینان از لغو مجوز ، برای گرفتن نامه درخواست تاییدیه تحصیلی از آموزش دانشگاه ،یا شخص دانشجو یا شخصی از طرفشان به صورتِ حضوری به آقای منوچهری در ساعات اداری مراجعه کنند و نامه را از ایشان دریافت و به مقطع قبلی ارسال کنند.

آدرس اداره آموزش: شیراز – میدان ارم – دانشگاه شیراز ،پشت بانک ملت کوی دانشگاه،اداره کل امور آموزشی دانشگاه شیراز