آدرس حوزه آزمون معافی زبان انگلیسی در تهران

تهران: بزرگراه اشرفی اصفهانی – قبل از پل همت – بلوار عربشاهی – شهرک هما (جنوبی) – جنب مجتمع سوده – دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز واحد تهران  – مورخ : پنج شنبه ۹۴/۶/۵ ساعت ۸/۳۰ صبح .