آزمون معافی زبان انگلیسی حوزه تهران

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد :

دانشجویانی که در آزمون معافی زبان انگلیسی مورخ پنج شنبه ۹۴/۶/۵ ثبت نام نموده اندو مایلند حوزه آزمون آنان حوزه تهران باشد دراسرع وقت تاتاریخ دوشنبه ۹۴/۶/۲ نسبت به اعلام حوزه آزمون تهران از طریق سیستم پشتیبانی  جهت آمارگیری به کارشناس بخش  خود اعلام نمایند .