دستور العمل انتخاب واحد و حذف و اضافه

قابل توجه دانشجویان محترم
زمان انتخاب واحد
مرحله اول انتخاب واحد فقط درسهایی در این زمان می تواند انتخاب شود که در انتخاب واحد مقدماتی با دقیقا همان شماره درس توسط دانشجو انتخاب شده است دانشجویانی که انتخاب واحد مقدماتی انجام نداده اند یا شماره درس متفاوتی از اینکه اکنون در بخش ارائه شده است انتخاب کرده اندو یا ارزشیابی اساتید را انجام نداده اند می توانند در مرحله دوم انتخاب واحد نماید.
مرحله دوم : دانشجو می تواند انتخاب واحد خود را تکمیل کندو یا اگر در انتخاب درسی مشکل داشت در همین تاریخ که در تقویم آموزشی موجود است با کارشناس مربوطه جهت رفع مشکل هماهنگ شود.
زمان حذف و اضافه :دانشجو در این زمان تنها می تواند دو درس را حذف و دو درس را اضافه کند بنابر این لطفا در انتخاب واحد مرحله دوم دقت فرمایید و انتخاب واحد خود را در همان زمان مرحله دوم تکمیل نمایید و حذف و اضافه را فقط برای تغییرات جزئی و یا درسهایی که در حذف و اضافه تازه ارائه می شود در نظر داشته باشید
(درسهای قابل حذف و اضافه می تواند واحد های متغیری داشته باشد یعنی این دو درس مجاز برای حذف و اضافه ارتباطی به تعداد واحد آن ندارد)
توجه داشته باشید، سیستم تغییر گروه را هم جزء حذف و اضافه محاسبه می کند یعنی اگر خواستید درسی را تغییر گروه دهید سیستم یک فرصت حذف و یک فرصت اضافه شما را استفاده می کند و شما دیگر فقط می توانید فرصت حذف یک درس و اضافه کردن یک درس دیگر داشته باشید.
تذکر:انتخاب واحد فقط در زمان های تعیین شده مقدور می باشد
ضمنا تاریخ ارزشیابی اساتید بسیار مهم است که حتما دانشجو باید این ارزشیابی را در زمان مقرر که در تقویم آموزشی موجود می باشدانجام دهد.

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی