عدم برگزاری کلاس مجازی اول تعامل انسان و کامپیوترگروههای۲و۱؛آقای دکتر ساکتی

عدم برگزاری کلاس مجازی اول تعامل انسان و کامپیوترگروههای۲و۱؛آقای دکتر ساکتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی اول تعامل انسان و کامپیوترگروههای۲و۱؛آقای دکتر ساکتی در تاریخ ۰۹/۰۷/۹۴ ساعتهای ۱۸ – ۱۶ و۲۰ – ۱۸ برگزار نمیگردند