تغییر در نحوه ارائه تعدادی از دروس رشته برق جهت نیمسال اول۹۴

تغییر در نحوه ارائه تعدادی از دروس رشته برق جهت نیمسال اول۹۴

بدین وسله به اطلاع میرساند که :

  1. برنامه کلاسی درس اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب آقای دکتر قنبری بدلیل ادغام با درس ماشینهای الکتریکی آقای دکتر قنبری به شرح زیر تغییر نمود

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۰۶

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

اول

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۰۶

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

مازاد اول

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۱۳

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

دوم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۲۰

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

سوم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۲۷

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

چهارم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۸/۰۴

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

پنجم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۰۹

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

ششم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۱۶

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

هفتم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۲۳

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

هشتم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۳۰

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

نهم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۲۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۱۰/۰۷

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

ماشین های الکتریکی

دهم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۰۶

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

اول

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۰۶

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

مازاد اول

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۱۳

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

دوم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۲۰

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

سوم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۲۷

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

چهارم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۸/۰۴

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

پنجم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۰۹

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

ششم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۱۶

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

هفتم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۲۳

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

هشتم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۳۰

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

نهم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۱۰/۰۷

دکتر تیمور قنبری هاشم آباد

۱

اصول ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

دهم

مجازی

 

  1. بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس ماشینهای الکتریکی۲ ؛درس مذکور حذف گردید.
  2. درس الکترونیک ۳ ،آقای دکتر ظریفکار بصورت خودخوان ارائه خواهد شد؛ که کلیه کلاسهای اعلام شده درس مذکور در برنامه لغو گردید و برنامه کلاسی آن به شرح زیر خواهد بود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۳۲۱۴۰۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۸/۰۳

دکتر عباس ظریفکار

۱

الکترونیک ۳

اول

مجازی

۲۷۰۳۲۱۴۰۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۱۰/۰۶

دکتر عباس ظریفکار

۱

الکترونیک ۳

دوم

مجازی

 

  1. دروس ماشینهای الکتریکی۳،عایقها و فشار قوی، تاسیسات الکتریکی و پروژه ،آقای دکتر اله بخشی بصورت خودخوان ارائه خواهند شد که کلیه کلاسهای اعلام شده درس مذکور در برنامه لغو گردید و برنامه جدید آن متعاقبا اعلام خواهد
  2. درس ماشینهای مخصوص ،آقای دکتر محمدی بصورت خودخوان ارائه خواهد شد؛ که کلیه کلاسهای اعلام شده درس مذکور در برنامه لغو گردید و برنامه کلاسی آن به شرح زیر خواهد بود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۳۲۱۳۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۸/۱۲

دکتر محمد محمدی

۱

ماشینهای مخصوص

اول

مجازی

۲۷۰۳۲۱۳۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

دکتر محمد محمدی

۱

ماشینهای مخصوص

دوم

مجازی

 

  1. برنامه کلاسی درس طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه،دکتر محمدی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۱۳

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

اول

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۲۰

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

دوم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۷/۲۷

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

سوم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۸/۰۴

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

چهارم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۸/۱۱

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

پنجم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۰۹

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

ششم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۱۶

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

هفتم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۲۳

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

هشتم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۳۰

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

نهم

مجازی

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۱۰/۰۷

دکتر محمد محمدی

۱

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

دهم

مجازی

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email