شماره تماسهای دانشکده

:بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند
.شماره تلفنهای دانشکده ، شماره هایی است که در قسمت پشتیبانی و تماس وجود دارد