کلاس مجازی مازاد مدارهای منطقی،آقای دکتر فرهنگ

کلاس مجازی مازاد مدارهای منطقی،آقای دکتر فرهنگ

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد مدارهای منطقی،آقای دکتر فرهنگ در تاریخ ۱۰/۰۸/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار خواهد شد