کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی پایگاه داده ها، آقای مهندس رضا پور

کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی پایگاه داده ها، آقای مهندس رضا پور

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی پایگاه داده ها، آقای مهندس رضا پور در تاریخ ۱۴/۰۸/۹۴ ساعت ۱۲ – ۱۰ برگزار میگردد.شایان ذکر است که کلاس جبرانی اول درس مذکوردر تاریخ ۱۴/۰۸/۹۴ در ساعت ۱۰ – ۰۸ نیز مطابق برنامه گذشته برگزار خواهد شد