کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی

کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی متون فقه۴،آقای طلعتی در تاریخ ۱۴/۰۸/۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار میگردد