انتخاب زمان دفاع از پایان نامه دی ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه دی ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در دی ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول دی ماه ۹۴

تاریخ

روز

۵/۱۰/۹۴

شنبه

۶/۱۰/۹۴

یکشنبه

۷/۱۰/۹۴

دو شنبه

۹/۱۰/۹۴

چهار شنبه

 

 

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه دی ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که در دی ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول دی ماه ۹۴

تاریخ

روز

۵/۱۰/۹۴

شنبه

۶/۱۰/۹۴

یکشنبه

۷/۱۰/۹۴

دو شنبه

۹/۱۰/۹۴

چهار شنبه