تغییر در کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی

تغییر در کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم سیستمهای کنترل خطی آقای مهندس ایمان حسینی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۴ به تاریخ ۰۸/۰۹/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ تغییر نمود