اطلاعیه مهم و فوری در خصوص زبان معافی انگلیسی در مقاطع کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳

پیرو موافقت معاون آموزشی دانشگاه به استحضار می رساند دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۳ این دانشکده می توانند تا پایان دوره خود با شرکت در آزمون های معافی ،درس انگلیسی ویژه را بگذرانند و از شرکت در کلاس انگلیسی ویژه کارشناسی ارشد معاف می باشند .