یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ و ۲ و آیین دادرسی کیفری ارشد– گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ و ۲ و آیین دادرسی کیفری ارشد– گروه ۱ (آقای دکتر یوسفی )
بنا به نظر استاد محترم درس ((آقای دکتر یوسفی )) ، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی دروس ایین دادرسی کیفری ۱ – گروه ۱ در تاریخ ۱۲/۸/۹۴ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ و ایین دادرسی کیفری ۲ – گروه ۱ در تاریخ ۱۲/۸/۹۴ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ و آیین دادرسی کیفری ارشد در تاریخ ۱۲/۸/۹۴ ساعت ساعت ۸ تا ۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز