کلاس مجازی هفتم جبرخطی،سرکار خانم مهندس شبنم پوردهی

کلاس مجازی هفتم جبرخطی،سرکار خانم مهندس شبنم پوردهی

بنا بنظر استاد محترم درس ،مجازی هفتم جبرخطی؛سرکارخانم مهندس شبنم پوردهی در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۴ ساعت ۱۸- ۱۶ برگزار نمیگردد.شایان ذکر است که جلسه جبرانی درس مذکور متعاقبا اعلام میگردد.