تغییر در کلاسهای مجازی حقوق بین الملل خصوصی۲و۱؛آقای دکتر زرنشان

تغییر در کلاسهای مجازی حقوق بین الملل خصوصی۲و۱؛آقای دکتر زرنشان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی حقوق بین الملل خصوصی۲و۱؛آقای دکتر زرنشان به شرح زیر تغییر نمود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۲۳۱۵۷۱

۱۲:۰۰

۱۰:۳۰

۱۳۹۴/۰۹/۲۶

دکتر شهرام زرنشان

۱

حقوق بین الملل خصوصی۱

هفتم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۵۷۱

۱۲:۰۰

۱۰:۳۰

۱۳۹۴/۱۰/۰۳

دکتر شهرام زرنشان

۱

حقوق بین الملل خصوصی۱

هشتم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۵۷۱

۱۲:۰۰

۱۰:۳۰

۱۳۹۴/۱۰/۱۰

دکتر شهرام زرنشان

۱

حقوق بین الملل خصوصی۱

نهم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۵۷۱

۱۲:۰۰

۱۰:۳۰

۱۳۹۴/۱۰/۱۷

دکتر شهرام زرنشان

۱

حقوق بین الملل خصوصی۱

دهم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۶۴۱

۱۰:۳۰

۰۹:۰۰

۱۳۹۴/۰۹/۲۶

دکتر شهرام زرنشان

۱

حقوق بین الملل خصوصی۲

هفتم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۶۴۱

۱۰:۳۰

۰۹:۰۰

۱۳۹۴/۱۰/۰۳

دکتر شهرام زرنشان

۱

حقوق بین الملل خصوصی۲

هشتم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۶۴۱

۱۰:۳۰

۰۹:۰۰

۱۳۹۴/۱۰/۱۰

دکتر شهرام زرنشان

۱

حقوق بین الملل خصوصی۲

نهم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۶۴۱

۱۰:۳۰

۰۹:۰۰

۱۳۹۴/۱۰/۱۷

دکتر شهرام زرنشان

۱

حقوق بین الملل خصوصی۲

دهم

مجازی