تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد از طریق اتوماسیون آموزشی

با توجه به فراهم شدن امکان درخواست سیستمی تمدید سنوات و همچنین درخواست ثبت نام نیمسال های گذشته در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، از این پس دانشجویان کارشناسی ارشد مشمول موارد زیر، باید درخواست های خود را در صفحه اصلی اتوماسیون آموزشی خود و از طریق لینک درخواست های دانشجویی به شرح زیر فعال نمایند. صدور مجوز نیز فقط از طریق فرآیند مربوط انجام خواهد شد.
۱- تمدید سنوات نیمسال های پنجم و ششم دانشجویان کارشناسی ارشد
۲- تمدید سنوات نیمسال های نهم، دهم و یازدهم دانشجویان دکتری
۳- حداکثر فرصت برای درخواست تمدید سنوات در نیمسال اول تا پایان مهرماه و در نیمسال دوم تا پایان فروردین ماه است.
۴- دانشجویانی که در مهلت تعیین شده (ردیف ۳) نسبت به فعال نمودن درخواست تمدید سنوات اقدام نکنند، باید درخواست ثبت نام با تاخیر نیمسال مورد تقاضا را انتخاب و فعال نمایند. مجوز فعال سازی تمدید نیمسال پنجم کارشناسی ارشد ، در اختیار معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و سایر نیمسال ها در اختیار مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.
۵- بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد برای نیمسال هفتم به بعد ، طبق روال گذشته از طریق مکاتبه دانشکده در اتوماسیون ادرای صورت می گیرد.
۶- دانشجویانی که به هر دلیل در نیمسال های قبل ثبت نام نکرده اند، باید درخواست ثبت نام نیمسال گذشته را انتخاب و فعال نمایند.
در ضمن راهنمای درخواست هر فرآیند و شرایط آن در صفحه مربوط به آن فرآیند قابل دسترسی و مشاهده است.

نکته : توجه داشته باشید که تصویب اولیه سمینار و پایان نامه در شورای بخش از قبل باید انجام شده باشد و به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشگاه هم رسیده باشد.

دانشجویانی که در نیمسال پنجم تحصیل خود قصد گذراندن سمینار یا پایان نامه را دارند،باید ابتدا اقدام به فعال کردن درخواست تمدید سنوات در اتوماسیون آموزشی(قسمت درخواستهای دانشجویی)بنمایند تا وضعیت فرآیند به اتمام برسد و همه کاربران تایید خود را انجام دهند و بعد تکمیل اولیه سمینار یا پایان نامه را شروع کنند.

دانشجویانی که به هر دلیلی تمدید سنوات را در سیستم فعال نکرده باشند ولی سمینار یا پایان نامه را در سیستم فعال کرده اند،تنها در صورتی می توانند فرآیند تمدید سنوات را فعال کند که سمینار یا پایان نامه در سیستم به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی بخش و دانشکده رسیده باشد و فرآیند در مرحله تصویب شده – منتظر درخواست ارائه باشد و با کارشناس مربوطه در خصوص ثبت سمینار یا پایان نامه در همان نیمسال هماهنگی های لازم به عمل آمده باشد.