تغییر در کلاس مجازی هفتم مدارهای الکتریکی۳؛آقای دکتر امامی

تغییر در کلاس مجازی هفتم مدارهای الکتریکی۳؛آقای دکتر امامی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هفتم مدارهای الکتریکی۳؛آقای دکتر امامی از تاریخ ۲۵/۰۹/۹۴ به تاریخ ۲۸/۰۹/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ تغییر نمود