برگزار نشدن کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری

برگزار نشدن کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هفتم شناخت صنعت جهانگردی؛سرکار خانم دکتر شکاری در تاریخ ۲۶/۰۹/۹۴ برگزار نخواهد شد.شایان ذکر است جلسه جبرانی آن متعاقبا اعلام میگردد.