تغییر درکلاس مجازی نهم ریاضی۲؛سرکار خانم فروتن

تغییر درکلاس مجازی نهم ریاضی۲؛سرکار خانم فروتن

بنا بنظر استاد محترم درس،کلاس مجازی نهم ریاضی۲؛سرکار خانم فروتن در تاریخ ۲۹/۰۹/۹۴ از ساعت ۱۸ – ۱۶ به ساعت ۱۹ – ۱۷ تغییر نمود