تغییر در کلاس مجازی دهم دروس سیگنالها و سیستمها و معماری کامپیوتر ۳واحدی؛آقای دکتر یزدی

تغییر در کلاس مجازی دهم دروس سیگنالها و سیستمها و معماری کامپیوتر ۳واحدی؛آقای دکتر یزدی

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی دهم سیگنالها و سیستمها ؛آقای دکتر یزدی از تاریخ ۱۲/۱۰/۹۴ به تاریخ ۰۳/۱۰/۹۴ ساعت ۱۸ – ۱۶ تغییر نمود.
  2. کلاس مجازی دهم معماری کامپیوتر۳واحدی ؛آقای دکتر یزدی از تاریخ ۱۲/۱۰/۹۴ به تاریخ ۰۳/۱۰/۹۴ ساعت ۲۰– ۱۸ تغییر نمود.