کلاس مجازی جبرانی تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛آقای دکتر رضا اکبری

کلاس مجازی جبرانی تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛آقای دکتر رضا اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛آقای دکتر رضا اکبری در تاریخ ۰۳/۱۰/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار خواهد شد