کلاس مجازی جبرانی کنترل کننده برنامه پذیر و آز؛آقای مهندس مجید رستمی

کلاس مجازی جبرانی کنترل کننده برنامه پذیر و آز؛آقای مهندس مجید رستمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی کنترل کننده برنامه پذیر و آز؛آقای مهندس مجید رستمی در تاریخ ۰۵/۱۰/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد.