یک جلسه کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی مدنی۳ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- آقای دکتر لطفی

یک جلسه کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی مدنی۳ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- آقای دکتر لطفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر لطفی)، یک جلسه کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی مدنی۳ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- در تاریخ ۲/۱۰/۹۴ و ساعت های زیر برگزار خواهد شد :
آیین دادرسی مدنی ۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰
ادله اثبات دعوی ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز