یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ و حقوق بین الملل خصوصی ۱ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ و حقوق بین الملل خصوصی ۱ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر زرنشان) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ -گروه ۱ -در تاریخ ۹/۱۰/۹۴ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و جهت حقوق بین الملل خصوصی ۲ ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز