کلاس مجازی جبرانی ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب؛آقای دکتر طاهری

کلاس مجازی جبرانی ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب؛آقای دکتر طاهری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب؛آقای دکتر طاهری در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار خواهد شد