کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک؛آقای دکتر فخراحمد

کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک؛آقای دکتر فخراحمد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی وبسایتهای تجارت الکترونیک؛آقای دکتر فخراحمد در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد