کلاس مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۳؛آقای دکتر امامی

کلاس مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۳؛آقای دکتر امامی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۳؛آقای دکتر امامی در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۴ ساعت ۱۲ – ۱۰ برگزار میگردد